ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

 

ΣΕΡΡΕΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του  ΔΙΠΑΕ για το
ΠΜΣ με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 

1. Διασφάλιση της ποιότητας στο ΠΜΣ

 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, με γνώμονα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας αλλά και τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών του, ακολουθώντας καλώς ορισμένες διαδικασίες, οι οποίες εναρμονίζονται με την Πολιτική Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (MOΔΙΠ) του ΔΙΠΑΕ είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΔΙΠΑΕ, καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας που σχετίζεται με την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές & κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ. Η MOΔΙΠ αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών δεσμεύεται να προωθεί μέσα από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» την ακαδημαϊκή αριστεία, προσφέροντας υψηλής ποιότητας θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση, ενισχύοντας τις ικανότητες, δεξιότητες και τη γόνιμη, κριτική σκέψη των μεταπτυχιακών φοιτητών του, μαζί με την καλλιέργεια των τεχνολογικών δεξιοτήτων τους.

Το Τμήμα δεσμεύεται να εφαρμόσει πολιτική ποιότητας, η οποία θα προωθεί την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του ανωτέρω ΠΜΣ, θα ενισχύει και θα προωθεί τους σκοπούς και τα αντικείμενά του, θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξης των στόχων του και θα τα υλοποιεί, θα συμμορφώνεται με τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, τις οποίες και θα εφαρμόζει με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Το Τμήμα δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας.

Ειδικότερα, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα εξασφαλίζουν:

 • την καταλληλότητα και την συνεχή βελτίωση της δομής και της οργάνωσης του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Δεσμεύεται ότι θα επιδιώκει τη συνεχή εξέλιξη της οργάνωσης του εν λόγω ΠΜΣ, ώστε αυτό να προσαρμόζεται πάντοτε στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης ακαδημαϊκής μονάδας με βάση τα διεθνή πρότυπα.
 • την επιδίωξη για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης για το επίπεδο 7, καθώς και τους δείκτες του Δουβλίνου για τον δεύτερο κύκλο σπουδών,
 • την προώθηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
 • την βελτίωση της μάθησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τον εντοπισμό των αδυναμιών τους, και την εύρεση μεθόδων θεραπείας αυτών των αδυναμιών,
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού. Αναφορικά με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, επιλέγονται πάντοτε ως διδάσκοντες αυτοί που έχουν συναφές αντικείμενο και πλούσιο διδακτικό και ερευνητικό έργο στον τομέα τους. Ειδικά όσον αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι διδάσκουν στο ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», το Τμήμα παραμένει προσηλωμένο στην εφαρμογή αξιοκρατικού και πλήρως διαφανούς συστήματος αξιολόγησης των εκάστοτε υποψηφίων,
 • την προώθηση τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ και τη σύνδεση της διδασκαλίας με την ερευνητική διαδικασία,
 • την υποστήριξη των νέων ερευνητών,
 • τη διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων,
 • τη σύνταξη, εφαρμογή, και επικαιροποίηση ειδικών στόχων ποιότητας, οι οποίοι αφορούν τόσο τη δομή όσο και τα μαθησιακά αποτελέσματα της διαδικασίας, με στόχο τη βελτίωση του ανωτέρω ΠΜΣ.
 • την καθιέρωση αμφίδρομης ενημέρωσης με την αγορά εργασίας στον τομέα της «καθαρής ενέργειας», ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η ζήτηση των αποκτώμενων προσόντων των Διπλωματούχων του ΠΜΣ στη συγκεκριμένη αγορά.
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Τμήματος, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι σύμβουλοι σπουδών, ο εκσυγχρονισμός και η ενημέρωση της βιβλιογραφίας σε θέματα παραγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας από ΑΠΕ, που διατίθεται στη βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Σερρών αλλά και στην ειδική βιβλιοθήκη του ΠΜΣ, και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,
 • την αξιοποίηση των πόρων του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» που προέρχονται από τα δίδακτρα στη βελτίωση των υποστηρικτικών δομών του, όπως είναι η βιβλιοθήκη του, τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, ο εργαστηριακός εξοπλισμός, η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η πρόσκληση διδασκόντων υψηλού επιπέδου, κ.ά..
 • την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών, χωρίς διακρίσεις σε φύλο, θρησκεία, εθνικότητα, ή καταγωγή , σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού συστήματος αξιών,
 • τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ανωτέρω ΠΜΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ με αυτή τη Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας δεσμεύεται για την εφαρμογή της σχετικής πολιτικής που θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον ερευνητικό προσανατολισμό του σύγχρονου ΠΜΣ που λειτουργεί στους κόλπους του, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους του, και θα καθορίζει τα μέσα & τους τρόπους επίτευξής τους, με στόχο τη διαρκή βελτίωσή του.

Σκοπός της λειτουργίας του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» είναι η συμβολή στην προαγωγή της έρευνας και της διάχυσης των ευρημάτων της στους επιστήμονες που ασχολούνται με την αξιοποίηση της «καθαρής» ενέργειας, και η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, οργανώνεται και λειτουργεί με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:

 • της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,
 • της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας,
 • της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του,
 • της προώθησης της αριστείας,
 • της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών του,
 • της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου του και τη λήψη αποφάσεων,
 • της αξιοκρατίας στην επιλογή του προσωπικού του,
 • της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας,
 • της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων του.

Επ’ αυτού,

 • Η δήλωση πολιτικής ποιότητας του Τμήματος όσον αφορά στο ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Οι νεο-εισερχόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενημερώνονται για την πολιτική ποιότητας κατά την εκδήλωση καλώς ορίσματος. Στη διάρκεια των σπουδών τους ενημερώνονται συνεχώς από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Τα μέλη ΔΕΠ, και οι λοιποί διδάσκοντες του ΠΜΣ, ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ, για να υποβάλλουν το ατομικό απογραφικό δελτίο και τα δελτία των μαθημάτων τους.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενημερώνονται για την αξιολόγηση των διδασκόντων από τους διδασκόμενους, προκειμένου να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Εκπρόσωπος των φοιτητών συμμετέχει στην ΟΜΕΑ του Τμήματος, καθώς και στη Συνέλευση, όπου συζητούνται οι σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης.
 • Το Πρόγραμμα Σπουδών, τα Περιγράμματα Μαθημάτων, ο Κανονισμός και ο Οδηγός Σπουδών, ο Κανονισμός Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης, καθώς επίσης και όλες οι σχετικές με τη διδασκαλία και τις εξετάσεις ενημερώσεις και διαδικασίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος.
 • Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης υλοποιούνται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.
 • Οι Εκθέσεις Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης (όταν αυτή προγραμματιστεί και πραγματοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ) είναι επίσης αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος

Τέλος υπάρχει μια σειρά από λειτουργίες του Τμήματος οι οποίες υποστηρίζονται από Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όπως είναι: η ηλεκτρονική γραμματεία (e-gram), η πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), και η πλατφόρμα Zoom για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

2. Ο προσανατολισμός του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» έχει σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων υψηλού επιπέδου επί του αντικειμένου των εφαρμογών της «καθαρής ενέργειας», που θα επιτρέψουν στους απόφοιτους να εργαστούν σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, ή βιομηχανικό περιβάλλον. Το εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών αντιστοιχεί στο σύνολό του σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Με την ολοκλήρωσή του, ο απόφοιτος:

 • Σε επίπεδο γνώσης: Διαθέτει διεπιστημονικό υπόβαθρο στις τεχνολογίες των συστημάτων αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξειδικευμένες γνώσεις εξέλιξης και βελτιστοποίησής τους, που θα του επιτρέψουν να εργαστεί στο περιβάλλον της σύγχρονης επιχείρησης, όπου χρησιμοποιούνται αυτές οι τεχνολογίες.
 • Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Κατέχει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης πραγματικών προβλημάτων, που σχετίζονται με τις τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο στον χώρο της εργασίας όσο και στον χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας.
 • Σε επίπεδο ικανοτήτων: Μπορεί να επεκτείνει τις γνώσεις του, παρακολουθώντας την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Με βάση τον παραπάνω προσανατολισμό, η δομή του ανωτέρω Προγράμματος Σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων εξετάζονται στο τέλος κάθε Κύκλου Σπουδών από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και αναμορφώνονται κατάλληλα, με κριτήριο α) τα διδακτικά αποτελέσματα, όπως μετρήθηκαν από τους διδάσκοντες καθηγητές, που αξιολογούν τις επιδόσεις των φοιτητών, β) από την αξιολόγηση της διδασκαλίας κάθε μαθήματος από τους φοιτητές, γ) τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, και δ) την ανάδραση από την αγορά εργασίας.

 

3. Αξιολόγηση και αναβάθμιση του διδακτικού έργου

Η ομαλή εξέλιξη του διδακτικού έργου, η επάρκεια των εργαστηριακών υποδομών και του διδακτικού υλικού, καθώς και οι μέθοδοι διδασκαλίας παρακολουθούνται από τη διαδικασία της αξιολόγησης, που λαμβάνει χώρα μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων διαχέονται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος προς τον Διευθυντή του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και, όπου απαιτείται, λαμβάνεται διορθωτική παρέμβαση από τη Συντονιστική Επιτροπή του εν λόγω ΠΜΣ.

Το διδακτικό έργο υποστηρίζεται μέσω πλήρως ενημερωμένου και διαρκώς αναβαθμιζόμενου συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Επίσης, υποστηρίζεται από συστήματα διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ καθηγητών και φοιτητών (zoom, moodle, e-class), μέσω των οποίων οι φοιτητές ενημερώνονται άμεσα για την πορεία κάθε μαθήματος, λαμβάνουν ενημέρωση για διοικητικά θέματα και υποστηρίζονται στην εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών.

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ είναι όλοι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών και ανήκουν στην πλειοψηφία τους στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, που διδάσκουν μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού. Η ομάδα των διδασκόντων συμπληρώνεται σε κάθε Κύκλο Σπουδών από καθηγητές συναφούς αντικειμένου, που προέρχονται από άλλα Ιδρύματα, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητικές ομάδες. Επίσης, στόχος του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» είναι να συμπεριλαμβάνει στην ομάδα διδασκόντων νέους διδάκτορες, που ανανεώνουν με νέες ιδέες το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ μόνιμη πρόσκληση για νέους διδάσκοντες, που πληρούν τα προβλεπόμενα προσόντα.

 

4. Αναβάθμιση του ερευνητικού έργου

Το ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» θέτει ετησίως στόχους για την αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου ερευνητικού έργου, μέσω Διπλωματικών Εργασιών που έχουν ερευνητική στόχευση, συνεισφέρουν στην πρόοδο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και παρουσιάζονται σε συνέδρια ή δημοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά.

Επίσης, θέτει στόχους για την αξιοποίηση μεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά έργα καθώς και στη διδακτική πράξη, ως επικουρικοί διδάσκοντες σε προπτυχιακό επίπεδο.

Τέλος, θέτει στόχους για την προσέλκυση αριθμού ενδιαφερόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.

Ποιοτικός στόχος του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» είναι η συνεργασία του με τα θεσμοθετημένα Εργαστήρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ. Μέσω αυτής της συνεργασίας καθίσταται δυνατή η συμμετοχή του ΠΜΣ σε ερευνητικές προτάσεις, καθώς και η παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς τρίτους.

 

5. Επικοινωνία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας

Στο πρόγραμμα του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» προβλέπεται η οργάνωση, ετησίως, μίας ενημερωτικής ημερίδας που θα απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία, με σκοπό να ενημερώσει για το έργο του και να συντονιστεί με το έργο άλλων εκπαιδευτικών και παραγωγικών φορέων, καθώς και με την τοπική κοινωνία.

Το ανωτέρω ΠΜΣ έχει ως πολιτική να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τον επιχειρηματικό και βιομηχανικό κόσμο, μέσω συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα, μέσω προσκλήσεων προς εκπροσώπους επιχειρήσεων σε ημερίδες και μέσω συνεργασιών που επιτρέπουν σε αποφοίτους να εκπονούν προαιρετική Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις ή να προσλαμβάνονται ως εργαζόμενοι σ’ αυτές. Μέσω αυτών των διαύλων επικοινωνίας επικαιροποιείται η εμπέδωση της Συντονιστικής Επιτροπής όσον αφορά τα προσόντα που απαιτεί από τους Διπλωματούχους του ΠΜΣ η αγορά εργασίας. Για την καλύτερη συνεργασία με επιχειρήσεις συναφείς με το αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», προβλέπεται η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας, που εξειδικεύουν τη συνεργασία με συγκεκριμένους στόχους. Επίσης, προβλέπεται και ενθαρρύνεται η συμμετοχή του εν λόγω ΠΜΣ σε εκθέσεις και ημερίδες επιχειρηματικότητας, που διοργανώνουν τρίτοι φορείς.

 

6. Ποιοτική αξιοποίηση πόρων

Η αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», οι οποίοι προέρχονται αποκλειστικά από τα αντίστοιχα τέλη φοίτησης, εποπτεύεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και τον Διευθυντή του ΠΜΣ. Εφόσον καλυφθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις του Προγράμματος, στόχος του εν λόγω ΠΜΣ είναι να αξιοποιεί τους πόρους αναβαθμίζοντας τον εργαστηριακό και ερευνητικό εξοπλισμό του, ο οποίος με τη σειρά του παρέχεται προς τους φοιτητές για εργαστηριακή εκπαίδευση και συμμετοχή στην έρευνα, μέσω των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών. Επίσης, στόχος είναι η χρηματοδότηση της συμμετοχής σε συνέδρια και της δημοσίευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διεθνή περιοδικά. Τέλος, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, το ΠΜΣ επιστρέφει μέρος των διδάκτρων ως υποτροφίες σε αριστεύσαντες φοιτητές.

 

7. Αναβάθμιση λοιπών υπηρεσιών

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», όπως είναι η Γραμματεία και η Βιβλιοθήκη, αξιολογούνται από τους φοιτητές και εποπτεύονται ως προς τη συνεργασία τους με το ΠΜΣ, από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Διευθυντή του ΠΜΣ. Επίσης, οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Ειδικός Λογαριασμός αξιολογούνται από τον Διευθυντή του ανωτέρω ΠΜΣ, που είναι και ο υπεύθυνος του έργου. Τέλος, οι υπηρεσίες πληροφόρησης και δημοσιότητας, μέσω της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων, εποπτεύονται από τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του ΠΜΣ και αξιολογούνται από τους φοιτητές και τη Συντονιστική Επιτροπή.

Το ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» συνεργάζεται αρμονικά με την ΟΜΕΑ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και τη ΜΟΔΙΠ του ΔΙΠΑΕ, για την επίτευξη της αξιολόγησης όλων των υπηρεσιών και του επιτελούμενου έργου.

 

8. Εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας

Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» παρακολουθείται από τη Συντονιστική Επιτροπή και τον Διευθυντή του Προγράμματος και επικαιροποιείται ετησίως, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. Η πολιτική ποιότητας επικοινωνείται μέσω της ιστοσελίδας του εν λόγω Προγράμματος και μέσω των ενημερωτικών ημερίδων.